Vedtægter for Ribe Hundevenner

§ 1
Navn og hjemsted

 

 Foreningens navn er Ribe Hundevenner. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

 
§ 2
Foreningens formål

 

 Foreningens formål er at fremme interessen for agility- og lydighedstræning af alle fysisk og mentalt sunde hunde og derved fremme samarbejdet og forståelsen mellem menneske og hund – uanset race. Til opnåelse af dette formål kan foreningen bl.a. afholde agilitykurser, prøver og konkurrencer samt arrangere foredrag.

 
§ 3
Medlemskab

 

Som aktive medlemmer kan optages alle, der fremsætter begæring herom, og som vedkender sig nærværende vedtægter.
 

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren er blevet pålagt disciplinære foranstaltninger fra f.eks. Dansk Kennel Klub (DKK) som følge af dyremishandling o.lign.

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer og skal bl.a. indeholde oplysning om fødselsdag og år.

 
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.
 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 mdr. efter, at der er rykket for det.

§ 4
Stk.1
Kontingent

 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Indbetalt kontingent dækker medlemskab og træningsgebyr for hele husstanden. Kontingentperioden er lig kalenderåret.

 
Stk.2
Restance
 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af januar måned. Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald rykkes medlemmet. Hvis kontingentet ikke betales herefter, bliver medlemmet slettet af foreningens medlemsliste uden yderligere varsel.
Optagelse på ny kan kun ske mod betaling af evt. gæld.

§ 5
Generalforsamlingen
 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.

 
Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for året der er gået og forventninger til den nye sæson.
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
 7. Valg af formand (i ulige år)
 8. Valg af  bestyrelsesmedlemmer  (2 medl. i ulige år/2 medl. i lige år)
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i §3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
 
Stemmeret har kun de i §3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme.
Ved husstandsmedlemsskab har kun 1 person tale- og stemmeret.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
 
Revisor, revisorsuppleant samt 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
 
Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på klubbens hjemmeside.
 
Foreningens regnskab bliver udleveret på generalforsamlingen.
 
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 6
Bestyrelsens sammensætning og valg
 

Bestyrelsen består af 5 personer.
 
Der vælges en formand, næstformand, kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem.
 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Formanden og 2 medlemmer er på valg i ulige år og de resterende 2 medlemmer i lige år.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
 
 

§ 7
Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
 
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden udarbejdes en særskilt beretning til kommunen.
 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
 
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 8
Budget, regnskab og formueforhold
 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 
Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
 
Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
 
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

§ 9
Revision

 

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
 
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
Ved samlede tilskud på under 300.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Ved samlede tilskud på 300.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
 
Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 
§ 10
Tegning
 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 § 11

Hæftelse

 
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

 § 12
Vedtægtsændringer

 
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.
 

§ 13
Ophør 

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.
 
Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
 
Ved foreningens opløsning bestemmes det på den ekstraordinære generalforsamling – efter indstilling fra bestyrelsen – hvordan foreningens materiel og midler skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.
 
 
Foreningens vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. februar 2007.
 
Seneste revideret: Generalforsamling februar 2014.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Ribe Hundevenner | Sportsvej 8, Jernvedlund Jernvedlund | 6771 Gredstedbro | Formand: Hans Peter Dinesen Tlf. +45 40 28 86 75 / Webmaster Tlf.: +45 21769718